Regulamin świadczenia konsultacji medycznych PS Medica

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest kierowany do osób, korzystających z usług zdrowotnych oraz usług wsparcia dietetycznego świadczonych przez PS Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul Syta 114Z/4 02-987 Warszawa; Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0001043962, REGON: 525690426, NIP: 9512571845, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł („PS Medica”) w formie konsultacji zdalnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznych oraz w formie konsultacji stacjonarnych w Warszawie umawianych z Pacjentem indywidualnie.
 2. W ramach świadczonych usług zdrowotnych przez PS Medica realizowane są wszystkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych Pacjentów PS Medica. Szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii (danych o stanie zdrowia) przekazywanych nam przez pacjentów PS Medica w celach świadczenia usług zdrowotnych.

 

§ 2 DEFINICJE

Administrator, PS Medica – PS Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul Syta 114Z/4 02-987 Warszawa; spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0001043962, REGON: 525690426, NIP: 9512571845, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł;

Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także określona w przepisach odrębnych;

Konsultacja zdalna – konsultacja przeprowadzana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. uzgodnionych z Pacjentem środków komunikacji (telefon, komunikator internetowy);

Konsultacja stacjonarna – świadczenie zdrowotne udzielone Pacjentowi podczas osobistej wizyty lekarskiej w gabinecie w Warszawie; Konsultacja stacjonarna umawiana jest indywidualnie;

Konsultacja dietetyczna – konsultacja zdalna w zakresie budowania zdrowych nawyków żywieniowych, przygotowywania dedykowanych diet dla osób potrzebujących zmiany stylu życia i odżywiania oraz omówienia zasad zdrowego stylu życia i form aktywności fizycznej; Do Konsultacji dietetycznej zastosowanie mają postanowienia dotyczące Konsultacji zdalnej;

Konsultacja suplementacyjna – konsultacja, w wyniku której Pacjent otrzyma dedykowany wykaz suplementów z indywidualną propozycją dawkowania. Przed konsultacją lekarz skieruje Cię na badania krwi. W trakcie konsultacji Pacjent otrzyma na podstawie wyników badania zalecenia dotyczące suplementacji i stylu życia ewentualnie skieruje Pacjenta do dalszej diagnostyki;

Konsultacje – Konsultacje zdalne i Konsultacje stacjonarne;

Pacjent – osoba korzystająca z Konsultacji zdalnej, Konsultacji stacjonarnej oraz Konsultacji dietetycznej. Tożsamość Pacjenta ustalana jest na podstawie unikalnego identyfikatora, w szczególności numeru PESEL;

Opłata rezerwacyjna – opłata wniesiona przez Pacjenta gwarantująca zarezerwowanie terminu Konsultacji;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jeżeli w treści dokumentu nie wskazano inaczej, terminom pisanym wielką literą, które nie zostały należy zdefiniowane powyżej przypisać znaczenie nadane im w przepisach RODO;

Świadczenie zdrowotne – działania służące przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych;

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. z dnia 4 maja 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, 1675, 1692.);

Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  tj. z dnia 16 marca 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675.);

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280, 2705, z 2023 r. poz. 650, 1234, 1692.).

 

§ 3 PODSTAWA PRAWNA

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów w celach zdrowotnych są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego.
 2. W szczególności przetwarzanie danych osobowych obejmuje Pacjentów, w tym danych dotyczących stanu zdrowia na podstawie:
  1. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, mogących przy tym zawierać dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących zdrowia;
  3. zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
 3. Udzielanie Świadczeń zdrowotnych ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte w szczególności w:
  1. ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123.);
  2. ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 437);
  3. ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733, 2705, 2770.);
  4. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527);
  5. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270 z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872);
  6. ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280, 2705 z 2023 r. poz. 650, 1234, 1692).
 4. Przepisy RODO określają katalog celów uzasadniających przetwarzanie danych bez konieczności uzyskania zgody Pacjenta, co uzasadnione jest ochroną innych praw podstawowych Pacjenta.
 5. Nie jest wymagana zgoda Pacjenta, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania tj. w szczególności:
  1. diagnozy medycznej i leczenia – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie Dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z:
   – rejestracją Pacjenta,
   – zapewnieniem jakości udzielania świadczeń,
   – realizacją umowy z płatnikami, w szczególności z płatnikiem publicznym.
 6. Zgodę na świadczenie zdrowotne może wyrazić Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, u którego świadczenie ma być wykonane, jednocześnie, gdy Pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na Świadczenie zdrowotne małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
 7. Zgoda na udzielenie Świadczeń zdrowotnych u Pacjentów, którzy nie ukończyli 16 lat powinna być wyrażona w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego Pacjenta.
 8. Na wszelkie pytania czy wątpliwości Pacjentów dotyczące przebiegu leczenia, PS Medica odpowiada wyłącznie podczas wizyt lekarskich tj. Konsultacji zdalnej lub Konsultacji stacjonarnych.
 9. W związku ze ścisłą współpracą z lek. Alicją Przywózka-Suwała, PS Medica kontynuuje opiekę medyczną nad dotychczasowymi Pacjentami Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Alicja Przywózka-Suwała.
 10. PS Medica w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług medycznych stosuje i przestrzega dedykowanych wewnętrznych procedur medycznych, zatwierdzonych przez uznany autorytet w dziedzinie andrologii i endokrynologii.

 

§ 4 ZASADY WYKONYWANIA KONSULTACJI ZDALNEJ

 1. Aby zamówić Konsultację zdalną należy wypełnić formularz kontaktowy w dedykowanej zakładce na naszej stronie terapiehormonalne.pl oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Po wypełnieniu formularza kontaktowego, w odpowiedzi Pacjent otrzyma ofertę przeprowadzenia Konsultacji zdalnej.
 3. Po zaakceptowaniu oferty w formie elektronicznej – za pośrednictwem maila, z Pacjentem zostanie uzgodniony termin Konsultacji zdalnej.
 4. Przed Konsultacją zdalną, Pacjent zobowiązany jest do:
  1. wypełnienia kwestionariusza zdrowotnego, do którego link Pacjent otrzyma drogą mailową;
  2. wykonania badań medycznych, których listę otrzyma wraz z linkiem do kwestionariusza. Pacjent może przeprowadzić badania medyczne za pośrednictwem Laboratorium Synevo, oferujemy zniżki na badania laboratoryjne na terenie całej Polski – lista punktów dostępna w zakładce Zbadaj się – Terapie Hormonalne.
   UWAGA: Przeprowadzenie badań przed Konsultacją jest niezbędne do oceny stanu zdrowia Pacjenta, postawienia prawidłowej diagnozy i podjęcia stosownego leczenia.
  3. wniesienia w ciągu 5 dni od zapisu na Konsultację zdalną:
   1. pełnej opłaty za Konsultację albo
   2. Opłaty rezerwacyjnej w wysokości dedykowanej dla danej Konsultacji i lekarza.
 5. Wyniki badań zleconych przed Konsultacją zdalną, Pacjent musi załączyć elektronicznie zgodnie z instrukcją najpóźniej 5 dni przed planowaną datą Konsultacji zdalnej. Instrukcja załączania wyników badań zawarta jest w § 8 poniżej.
 6. W przypadku nieprzedstawienia wyników badań jak również nie przesłania potwierdzenia wykonania przelewu bankowego w wymaganym terminie, PS Medica zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia Konsultacji zdalnej oraz prawo potrącenia Opłaty Rezerwacyjnej, na co Pacjent akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę. W przypadku wniesienia pełnej opłaty za Konsultacje, ale bez dostarczenia wymaganych wyników badań, PS Medica zastrzega, że Konsultacja może się nie odbyć a Pacjent zostanie obciążony kosztami Opłaty rezerwacyjnej.
 7. Pierwsza Konsultacja zdalna trwa do 45 minut i odbywa się w formie rozmowy telefonicznej.
 8. Połączenia spoza Unii Europejskiej odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Godzina konsultacji wyznaczana jest w strefie czasu środkowoeuropejskiego (GMT + 01:00)
 9. W przypadku wskazania przez Pacjenta błędnego numeru kontaktowego skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia Konsultacji uznaje się jako niestawienie się Pacjenta na Konsultacje i stosuje się zasady określone w § 9 ust. 4.
 10. PS Medica oferuje kompleksowe indywidualne prowadzenie przez lek. Alicję Przywózka-Suwała w okresie 2 miesięcy począwszy od pierwszych Konsultacji („Kompleksowe Prowadzenie”). W okresie Kompleksowego Prowadzenia, Pacjent ma nieograniczoną możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Pierwsza konsultacja odbywa się w ciągu tygodnia od przesłania potwierdzenia przelewu oraz zalecanych wyników badań. Po zakończeniu Kompleksowego Prowadzenia Pacjent otrzymuje recepty na leki na okres 3 miesięcy, także w cenie prowadzenia jest zapewnienie leków na 5 miesięcy. W przypadku niewykorzystania Konsultacji w w/w okresie, Pacjent nie ma prawa do rekompensaty kosztów wykupionego pakietu.

 

§ 5 ZASADY WYKONYWANIA KONSULTACJI STACJONARNEJ

 1. Aby zapisać się na Konsultacje stacjonarne należy wypełnić formularz kontaktowy w dedykowanej zakładce na naszej stronie terapiehormonalne.pl oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Po przesłaniu zapytania w formularzu kontaktowym, w odpowiedzi Pacjent otrzyma na wskazany adres mailowy ofertę przeprowadzenia Konsultacji stacjonarnej w Warszawie.
 3. Po zaakceptowaniu oferty w formie elektronicznej, z Pacjentem uzgodniony zostanie termin Konsultacji stacjonarnej.
 4. Przed Konsultacją stacjonarną Pacjent zobowiązany jest do:
  1. wypełnienia kwestionariusza zdrowotnego, do którego link Pacjent otrzyma drogą mailową;
  2. wykonania badań medycznych, których listę otrzyma wraz z linkiem do kwestionariusza; Pacjent może przeprowadzić badania medyczne za pośrednictwem Laboratorium Synevo, oferujemy zniżki na badania laboratoryjne na terenie całej Polski – lista punktów dostępna w zakładce Zbadaj się – Terapie Hormonalne.
   UWAGA: Przeprowadzenie badań przed Konsultacją jest niezbędne do oceny stanu zdrowia Pacjenta, postawienia prawidłowej diagnozy i podjęcia stosownego leczenia;
  3. wniesienia w ciągu 5 dni od zapisu Opłaty rezerwacyjnej w wysokości dedykowanej dla danej Konsultacji i lekarza.
 5. Wyniki badań zleconych przed Konsultacją stacjonarną, Pacjent musi przesłać elektronicznie najpóźniej 5 dni przed planowaną datą Konsultacji stacjonarnej. Instrukcja przesyłania wyników badań zawarta jest w § 8 poniżej. W przypadku nieprzedstawienia wyników badań, PS Medica zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia Konsultacji.
 6. Za Konsultacje stacjonarne Pacjent płaci wyłącznie gotówką.
 7. Konsultacja stacjonarna trwa do 45 minut.

 

§ 6 KONSULTACJA DIETETYCZNA

 1. Aby zamówić Konsultacje dietetyczne należy wypełnić formularz kontaktowy w dedykowanej zakładce na naszej stronie terapiehormonalne.pl oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Po wypełnieniu formularza kontaktowego, w odpowiedzi Pacjent otrzyma ofertę przeprowadzenia Konsultacji dietetycznej oraz kwestionariusz zdrowotny.
 3. Po zaakceptowaniu oferty w formie elektronicznej z Pacjentem uzgodniony zostanie termin Konsultacji.
 4. Pacjent zobowiązany jest do przesłania kwestionariusza zdrowotnego oraz wniesienia Opłaty za Konsultacje w ciągu 5 dni od zapisu.
 5. W przypadku odwołania Konsultacji Dietetycznej co najmniej 48 godzin przed planowaną Konsultacją PS Medica zwraca Pacjentowi 50% Opłaty za Konsultacje.
 6. Konsultacja dietetyczna trwa do 45 minut i odbywa się w formie rozmowy telefonicznej.
 7. Połączenia spoza Unii Europejskiej odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Godzina konsultacji wyznaczana jest w strefie czasu środkowoeuropejskiego (GMT + 01:00).
 8. W przypadku wskazania przez Pacjenta błędnego numeru kontaktowego skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia Konsultacji uznaje się jako niestawienie się Pacjenta na Konsultacje i stosuje się zasady określone w § 9 ust. 4.

 

§ 7 KONSULTACJA SUPLEMENTACYJNA

 1. Aby zamówić Konsultację Suplementacyjną należy wypełnić formularz kontaktowy w dedykowanej zakładce na naszej stronie terapiehormonalne.pl oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Po wypełnieniu formularza kontaktowego, w odpowiedzi Pacjent otrzyma mailem ofertę przeprowadzenia Konsultacji Suplementacyjnej.
 3. Po zaakceptowaniu oferty w formie elektronicznej – za pośrednictwem maila i po wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego, z Pacjentem zostanie uzgodniony termin Konsultacji.
 4. Przed Konsultacją Suplementacyjną:
  Pacjent zobowiązany jest do:

  1. wypełnienia kwestionariusza zdrowotnego, do którego link Pacjent otrzyma drogą mailową;
  2. wykonania badań medycznych, których listę otrzyma wraz z linkiem do kwestionariusza; Pacjent może przeprowadzić badania medyczne za pośrednictwem Laboratorium Synevo, oferujemy zniżki na badania laboratoryjne na terenie całej Polski – lista punktów dostępna w zakładce Zbadaj się – Terapie Hormonalne.
   UWAGA:Przeprowadzenie badań przed Konsultacją jest niezbędne do przygotowania właściwego programu suplementacji
  3. wniesienia w ciągu 5 dni od zapisu na Konsultacje pełnej opłaty za Konsultacje.
 5. Wyniki badań zleconych przed Konsultacją Suplementacyjną, Pacjent musi załączyć elektronicznie zgodnie z instrukcją najpóźniej 5 dni przed planowaną datą Konsultacji Suplementacyjnej. Instrukcja załączania wyników badań zawarta jest w § 8 poniżej. W przypadku nieprzedstawienia wyników badań, jak również nie przesłania potwierdzenia wykonania przelewu bankowego w wymaganym terminie, PS Medica zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia Konsultacji Suplementacyjnej w przypadkach określonych w § 9.
 6. Oceny wyników badań przeprowadza lek. Alicja Przywózka-Suwała
 7. Konsultacja Suplementacyjna trwa około 15 minut i odbywa się w formie rozmowy telefonicznej.
 8. Połączenia spoza Unii Europejskiej odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Godzina konsultacji wyznaczana jest w strefie czasu środkowoeuropejskiego (GMT + 01:00)
 9. W przypadku wskazania przez Pacjenta błędnego numeru kontaktowego skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia Konsultacji uznaje się jako niestawienie się Pacjenta na Konsultacje i stosuje się zasady określone w § 9 ust. 4.

 

§ 8 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZA ZDROWOTNEGO I PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Kwestionariusz zdrowotny musi być wypełniony przez Pacjenta bardzo precyzyjnie i zgodnie z jego najlepszą wiedzą – w szczególności w zakresie stosowanych leków, środków, suplementów- nazwy, dawkowania.
 2. Pacjent jest odpowiedzialny za poprawność i zgodność z prawdą i stanem rzeczywistym przedstawionych danych o swoim stanie zdrowia.
 3. Każdy wynik badania otrzymany z laboratorium należy wygenerować w formie .pdf, ewentualnie w formacie .JPG (nie są akceptowane fotografie wyników badań z komputera). Każdy wynik powinien być wyraźnie zeskanowany i załączony do dokumentacji elektronicznej. Jeśli Pacjent nie posiada skanera, dopuszczalne jest zrobienia zdjęcia, ale zdjęcie musi być bardzo dobrze oświetlone oraz zawierać czytelne dane osobowe Pacjenta. Istotne jest, aby na skanie wyników widoczna była data wykonania badań oraz imię i nazwisko oraz nr PESEL Pacjenta.
 4. Każdy plik z wynikami Pacjenta powinien być opatrzony datą wykonania badań np.:
  Wzór: Jeśli wyniki są z 11 stycznia 2023 plik nazywamy
  Wyniki 11.01.2023
 5. Jeżeli w danym okresie przeprowadzania konkretnych badań Pacjent zaobserwował niepokojące zmiany swojego zdrowia, powinien to wyraźnie wskazać w korespondencji mailowej.
 6. Każde kontrolne wyniki badań należy załączyć elektronicznie jak opisano powyżej. Link służący do zamieszczania wyników badań, Pacjent otrzyma w osobnej korespondencji mailowej.
 7. Pacjent jest odpowiedzialny za wykonanie okresowych badań, które zostały mu zlecone podczas poprzedniej Konsultacji.
 8. W przypadku Konsultacji kontrolnych Pacjent zobowiązany jest do przesłania wyników badań najpóźniej 48 godzin przed terminem Konsultacji. Lekarze konsultujący w ramach PSA Medica zastrzegają, że mogą odmówić interpretacji badań, które nie zostaną dostarczone w ww. terminie.

 

§ 9 ZASADY ODWOŁYWANIA KONSULTACJI BĄDŹ NIESTAWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ

 1. Każda Konsultacja jest potwierdzana telefonicznie lub mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Pacjent jest uprawniony do bezkosztowego odwołania Konsultacji, jednakże nie później niż 7 dni przed datą Konsultacji.
 3. Jeżeli Pacjent odwoła Konsultacje później niż na 7 dni przed datą Konsultacji ponosi koszt w formie wpłaconej Opłaty rezerwacyjnej.
 4. Jeżeli Pacjent odwoła Konsultacje później niż na 24 h przed datą Konsultacji lub w przypadku nieobecności Pacjenta na planowanej i potwierdzonej wizycie zgodnie z ust. 1 powyżej, Pacjent zobowiązany jest do wniesienia pełnej opłaty za Konsultację, z uwzględnieniem zapłaconej Opłaty rezerwacyjnej.
 5. Postanowień ust. 3 i 4 nie stosuje się w wyjątkowych przypadkach to jest, kiedy nieobecność Pacjenta jest spowodowana nagłym wypadkiem losowym lub okolicznościami zdrowotnymi. Te okoliczności powinny być wykazane przez Pacjenta i poparte odpowiednią dokumentacją w tym dokumentacją medyczną np. w postaci poświadczenia odbytej hospitalizacji lub zaświadczenia od lekarza o braku możliwości stawienia się na Konsultacje.
 6. W przypadku odwołania Konsultacji z zachowaniem terminów odwołania, o których powyżej, PS Medica – na wniosek Pacjenta – dokona zwrotu dokonanej uprzednio wpłaty na wskazany przez Pacjenta rachunek bankowy lub w uzgodnieniu z Pacjentem – zaliczy wniesioną Opłatę rezerwacyjną lub pełną opłatę – na rzecz kolejnej Konsultacji.

 

§ 10 DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. W związku z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych prowadzona jest dokumentacja medyczna Pacjenta.
 2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania Pacjentom, przedstawicielom ustawowym Pacjentów i osobom trzecim określają właściwe przepisy prawa.
 3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem wnioskodawcy (lub jego pełnomocnikowi), a w przypadkach określonych w przepisach prawa również na koszt wnioskodawcy.
 4. Dokumentacja medyczna jest wydawana Pacjentowi bezpłatnie na jego żądanie. Jeśli Pacjent wystąpi o wydanie tej samej dokumentacji po raz kolejny, PS Medica jest uprawniona do pobrania kwoty 10 zł za jedną stronę wyciągu albo odpisu, 0,30 zł za jedną stronę kopii albo wydruku.
 5. Dokumentacja medyczna związana z wykonaniem Świadczeń zdrowotnych sporządzana jest w języku polskim.

 

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych wskazanych w kwestionariuszu zdrowotnym i formularzu kontaktowym jest dobrowolne. W przypadku niewypełnienia pól wymaganych do wykonywania Świadczeń zdrowotnych, PS Medica może odmówić przeprowadzenia Konsultacji.
 2. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest:
  PS Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  numer KRS: 0001043962, REGON: 525690426, NIP: 9512571845
  dane kontaktowe
  : ul. Syta 114 Z /4, 02-987 Warszawa
  kontakt e-mail: rodo@doktoralicja.pl
  nr telefonu: 533 159 595
 3. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w ramach prowadzonej Dokumentacji medycznej na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w celu identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  3. art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu postawienia diagnozy.
 4. Odbiorcą danych osobowych Pacjentów mogą być:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  2. osoby i podmioty wskazane w art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
  3. współpracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  4. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  5. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
  6. podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione w ramach realizacji praw pacjenta;
   Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów przez te podmioty odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.
 5. Dane osobowe Pacjentów możemy udostępnić pomiotom leczniczym w tym laboratoriom medycznym, z którymi współpracujemy w celu np. wykonania badań lekarskich niezbędnych do wykonania diagnozy.
 6. Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 8. Pacjenci mają prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe, w tym wyniki badań nie podlegają profilowaniu.
 10. Wyniki badań, które Państwo załączają na wskazany przez nas serwer są szyfrowane w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi RODO.


§ 12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje w zakresie realizacji Świadczeń zdrowotnych należy kierować w formie pisemnej na adres: PS Medica Sp. z o.o. ul. Syta 114Z /4 kod pocztowy 02-987 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@terapiehormonalne.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Pacjenta, którego reklamacja dotyczy (Imię i Nazwisko, datę urodzenia lub nr PESEL, adres pocztowy lub elektroniczny, na jaki trafić ma odpowiedź, w korespondencji rekomendujemy umieszczenie adnotacji „reklamacja”), opis przedmiotu reklamacji i okoliczności jej złożenia (data, miejsce) oraz treść uwag przekazanych przez Pacjenta składającego skargę, dane osoby składającej reklamację, jeśli nie jest nią osoba, której reklamacja dotyczy.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 14 dni (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) od dnia przyjęcia reklamacji.
 4. W przypadkach, gdy wyjaśnianie reklamacji lub podjęcie decyzji nie jest możliwe w powyższych terminach – udzielana jest odpowiedź zawierająca informacje o procesie wyjaśnień, dotychczasowych ustaleniach, jeśli takie są, oraz o przewidywanym trybie rozpatrzenia.

 

§ 13 PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

 1. Pacjent zobowiązuje się do udzielenia zgodnej z prawdą, pełnej i wszechstronnej informacji na temat stanu swojego zdrowia.
 2. Pacjent jest zobowiązany do:
  1. przekazywania prawdziwych i rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia;
  2. ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich wydawanych przez PS Medica;
  3. przestrzegania terminów wykonania Świadczeń zdrowotnych;
  4. poinformowania o rezygnacji z Konsultacji niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszego Regulaminu;
  5. powstrzymania się od wszelkich działań utrudniających lub uniemożliwiających udzielenie Konsultacji.
 3. W czasie korzystania ze Świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania,
  2. uzyskania wyczerpującej informacji o proponowanych usługach medycznych,
  3. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  4. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  5. odmówienia zgody na udzielenie określonych Świadczeń zdrowotnych przed ich wykonaniem.

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PS Medica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, związane ze świadczonymi usługami medycznymi, powstałe z winy Pacjenta, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia prawdziwych informacji o stanie zdrowia Pacjenta, istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były jej znane, lub okoliczności, na które PS Medica nie ma wpływu, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania PS Medica.
 2. PS Medica nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, wynikłego z zatajenia przez Pacjenta ważnych informacji lub wskazania nieprawdziwych informacji o jego stanie zdrowia, bądź spowodowanego nieprzestrzeganiem przez Pacjenta planu terapii, zaleconej diety i innych zaleceń medycznych, a także w sytuacji, gdy po wizytach i zabiegach w PS Medica, Pacjent podda się zabiegom lub procedurom medycznym w innym ośrodku bez konsultacji z PS Medica.
 3. Wszelkie świadczenia zdrowotne udzielane przez PS Medica podlegają obowiązującym przepisom prawa polskiego.
 4. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do PS Medica powinny być składane drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@terapiehormonalne.pl lub na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub przesłane listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
 5. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane będą do Pacjenta na piśmie w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu kontaktowym.