Polityka prywatności

(klauzula informacyjna)

Administratorem danych osobowych Pacjentów jest podmiot leczniczy PS Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul Syta 114Z/4 02-987 Warszawa; Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0001043962, REGON: 525690426, NIP: 9512571845, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł („PS Medica, „Administrator”), kontakt telefoniczny z PS Medica: 530 965 976 , 530 147 634, e-mail: biuro@doktoralicja.pl).

PS Medica wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się drogą e-mail rodo@doktoralicja.pl  lub pisemnie na adres: ul Syta 114Z/4 02-987 Warszawa, kontakt telefoniczny z Inspektorem Ochrony Danych: 533 159 595.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy naszych Pacjentów, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w celu identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  3. art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu postawienia diagnozy;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  5. art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 2. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym lekarzom współpracującym z PS Medica;
  2. osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
  3. współpracownicy upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  4. inne podmioty współpracujące z nami na podstawie umów;
  5. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  6. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
  7. podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta;
   Udostępnienie Pani/Pana danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.
 3. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 1 lit. a,b,c – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
  2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 1 lit. d – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 1 lit. e – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
 7. Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. a i b jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 lit. d obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe Urzędu dostępne są na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

Data wejścia w życie: 4 czerwca 2024 r
Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2024 r

 

Co to są pliki cookie?

 

Jak używamy plików cookie?

 

Rodzaje plików cookie, których używamy

 

Zarządzaj preferencjami dotyczącymi plików cookie

Ustawienia plików cookie

Możesz w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies, klikając powyższy przycisk. Umożliwi to ponowne odwiedzenie banera dotyczącego zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.

Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować/usuwać pliki cookies. Poniżej znajdują się łącza do dokumentów pomocy dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy technicznej swojej przeglądarki.