Regulamin świadczenia konsultacji medycznych PS Medica
„ZADBAJMY WSPÓLNIE O TWOJE ZDROWIE”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest kierowany do osób, korzystających z konsultacji medycznych w ramach programu promocji zdrowia „ZADBAJMY WSPÓLNIE O TWOJE ZDROWIE” świadczonych przez PS Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul Syta 114Z/4 02-987 Warszawa; Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0001043962, REGON: 525690426, NIP: 9512571845, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł, adres e-mail: biuro@terapiehormonalne.pl („PS Medica”). Jesteśmy podmiotem leczniczym działającym na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 2. Regulamin opisuje zasady i warunki korzystania z platformy https://terapiehormonalne.pl// Zadbajmy Wspólnie o Twoje Zdrowie. Operatorem platformy jest PS Medica. W Regulaminie znajdziesz informacje o zasadach korzystania z konsultacji medycznych w programie „ZADBAJMY WSPÓLNIE O TWOJE ZDROWIE”. Regulamin opisuje też nasze procedury reklamacyjne, zasady odstąpienia od umowy a także zasady odpowiedzialności.
 3. W ramach świadczonych przez PS Medica konsultacji medycznych realizowane są wszystkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie najwyższej ochrony danych osobowych naszych Pacjentów. Szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii (danych o stanie zdrowia) przekazywanych nam przez pacjentów PS Medica w celach świadczenia usług zdrowotnych.
 4. Konsultacje medyczne świadczone w ramach programu „Zadbajmy Wspólnie o Twoje Zdrowie” udzielane są Pacjentom za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. uzgodnionych środków komunikacji elektronicznych (telefon, komunikator internetowy).
 5. Zamawiając na Konsultację medyczną na naszej platformie, Pacjent zawiera z PS Medica umowę konsultacji medycznych

 

§ 2 RODZAJE KONSULTACJI MEDYCZNYCH  ZADBAJMY WSPÓLNIE O TWOJE ZDROWIE

W ramach programu „ZADBAJMY WSPÓLNIE O TWOJE ZDROWIE” oferujemy następujące rodzaje konsultacji medycznych:


Konsultacja wstępna (suplementacyjna)

– konsultacja z lekarzem wyłącznie w zakresie suplementacji
– termin konsultacji wstępnej ustalany w preferencyjnym dla Pacjenta terminie,
– zlecenie badań laboratoryjnych krwi dobranych indywidualnie do Pacjenta,
– interpretacja badań laboratoryjnych krwi,
– zalecenia dotyczące stylu życia, suplementacji i ew. poszerzenia diagnostyki,
– zalecenia wysyłane są e-mailem (leki, suplementacja, zmiany lajfstylowe, dalsza diagnostyka, jeśli to konieczne) po konsultacji,
– oferujemy zniżki na badania laboratoryjne na terenie całej Polski (lista punktów dostępna na Zbadaj się – Terapie Hormonalne)
– podczas Konsultacji wstępnej nie są wystawiane recepty, zaświadczenia i skierowania lekarskie,
– cena nie obejmuje ceny badań laboratoryjnych krwi, które Pacjent musi wykonać przed Konsultacją wstępną.


Konsultacja lekarska
– Konsultacja z lekarzem.
– Termin Konsultacji ustalane są w preferencyjnym dla Pacjenta terminie.
– Zlecenie badań laboratoryjnych krwi dobranych indywidualnie do Pacjenta problemu.
– Interpretacja badań laboratoryjnych krwi.
– Zalecenia dotyczące stylu życia, suplementacja i ew. poszerzenia diagnostyki.
– Zalecenia wysyłane są e-mailem (leki, suplementacja, zmiany lajfstylowe, dalsza diagnostyka, jeśli to konieczne) po konsultacji.
– Cena nie obejmuje ceny badań laboratoryjnych krwi, które Pacjent musi wykonać przed konsultacją.
– Oferujemy zniżki na badania laboratoryjne na terenie całej Polski.


Pakiet de luxe
– 3 Konsultacje z lekarzem.
– Terminy Konsultacji ustalane są w preferencyjnym dla Pacjenta terminie.
– Zlecenie badań laboratoryjnych krwi dobranych indywidualnie do Pacjenta problemu.
– Interpretacja badań laboratoryjnych krwi.
– Zalecenia dotyczące stylu życia, suplementacja i ew. poszerzenia diagnostyki.
– Zalecenia wysyłane są e-mailem (leki, suplementacja, zmiany lajfstylowe, dalsza diagnostyka, jeśli to konieczne) po konsultacji.
– Cena nie obejmuje ceny badań laboratoryjnych krwi, które Pacjent musi wykonać przed konsultacją.
– Oferujemy zniżki na badania laboratoryjne na terenie całej Polski.

 

§ 3 DEFINICJE

Administrator, PS Medica – PS Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul Syta 114Z/4 02-987 Warszawa; spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0001043962, REGON: 525690426, NIP: 9512571845, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł;

Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także określona w przepisach odrębnych;

Konsultacja (Konsultacja Wstępna, Konsultacja Lekarska, Konsultacja „Pakiet de luxe”) służące przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania; Konsultacje odbywają się w formie zdalnej, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. uzgodnionych z Pacjentem środków komunikacji elektronicznych (telefon, komunikator internetowy);

Pacjent – osoba korzystająca z Konsultacji.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jeżeli w treści dokumentu nie wskazano inaczej, terminom pisanym wielką literą, które nie zostały należy zdefiniowane powyżej przypisać znaczenie nadane im w przepisach RODO;

UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych;

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. z dnia 4 maja 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, 1675, 1692.);

Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  tj. z dnia 16 marca 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675.);

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280, 2705, z 2023 r. poz. 650, 1234, 1692.).


§ 4 PODSTAWA PRAWNA

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów w celach zdrowotnych są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego.
 2. W szczególności przetwarzanie danych osobowych obejmuje Pacjentów, w tym danych dotyczących stanu zdrowia na podstawie:
  1. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, mogących przy tym zawierać dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących zdrowia;
  3. zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (konsultacji medycznych) ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte w szczególności w:
  1. ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123.);
  2. ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 437)
  3. ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733, 2705, 2770.);
  4. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527);
  5. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270 z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872);
  6. ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280, 2705 z 2023 r. poz. 650, 1234, 1692).
 4. Przepisy RODO określają katalog celów uzasadniających przetwarzanie danych bez konieczności uzyskania zgody Pacjenta, co uzasadnione jest ochroną innych praw podstawowych Pacjenta.
 5. Nie jest wymagana zgoda Pacjenta, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania tj. w szczególności:
  1. diagnozy medycznej i leczenia – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie Dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z:
   – rejestracją Pacjenta,
   – zapewnieniem jakości udzielania świadczeń zdrowotnych,
   – realizacją umowy z płatnikami, w szczególności z płatnikiem publicznym.
 6. Zgodę na Konsultacje może wyrazić Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, u którego świadczenie ma być wykonane, jednocześnie, gdy Pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na świadczenie zdrowotne małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
 7. Zgoda na udzielenie Konsultacji u Pacjentów, którzy nie ukończyli 16 lat powinna być wyrażona w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego Pacjenta.
 8. Na wszelkie pytania czy wątpliwości Pacjentów dotyczące przebiegu leczenia, PS Medica odpowiada wyłącznie podczas Konsultacji.
 9. PS Medica przed przystąpieniem do świadczenia Konsultacji weryfikuje tożsamość Pacjenta poprzez złożenia zapytania o podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub daty urodzenia.
 10. PS Medica w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług medycznych stosuje i przestrzega dedykowanych wewnętrznych procedur medycznych, zatwierdzonych przez uznany autorytet w dziedzinie andrologii i endokrynologii.
 11. Przed każdą Konsultacją lekarz kieruje Pacjenta na badania laboratoryjne. Oceny wyników badań przeprowadza lek. Alicja Przywózka-Suwała. Podczas Konsultacji Pacjent otrzyma odpowiednie zalecenia, ewentualnie konieczności dalszej diagnostyki.


§ 5 ZAMÓWIENIE KONSULTACJI

 1. Do zamówienia Konsultacji służy dedykowany formularz dostępny na platformie https://terapiehormonalne.pl/sklep/. W formularzu, należy podać dane osobowe – imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, numer telefonu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól tego formularza oraz złożeniu wymaganych oświadczeń i zgód (w tym akceptacji niniejszego Regulaminu), Pacjent może zamówić wybraną Konsultację i dokonać jej zakupu. W tym celu, Pacjent zostaje przekierowany na stronę Operatora płatności – PayU, za pośrednictwem którego dokonuje stosownej opłaty. Szczegółowe informacje na temat zasad płatności
 2. Następnie Pacjent zostaje przekierowany na stronę informacyjną, a na adres mailowy Pacjenta wysłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia i opłaty. Pacjent otrzyma dwa emaile tj. email potwierdzający złożenie zamówienia i kolejny email potwierdzający zaksięgowanie wpłaty lub anulowanie zamówienia (w przypadku nieprawidłowo dokonaną płatnością).

 

§ 6 ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Pacjenci wnoszą opłaty za Konsultacje za pośrednictwem operatora – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, zwanego dalej „PayU”. PayU jest krajową instytucją płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.).  
 2. Cena Konsultacji obejmuje wyłącznie Konsultację medyczną przeprowadzaną zdalnie.
 3. Skorzystanie z metody płatności za pośrednictwem PayU wymaga zaakceptowania regulaminu PayU, który będzie dostępny podczas uruchomienia procesu płatności. W ramach procedury płatności, Pacjent powinien postępować zgodnie z instrukcjami PayU wyświetlanymi na ekranie, gdzie finalnie Pacjent zostanie przekierowany do bramki płatniczej operatora płatności (PayU).
 4. Za realizację usługi Konsultacji PS Medica może wystawić dowód zakupu w postaci elektronicznej. Na wyraźne życzenie Pacjenta złożone przed zamówieniem Konsultacji medycznych emaile na adres biuro@terapiehormonalne.pl – PS Medica może wystawić fakturę za Konsultacje.

 

§ 7 DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. W związku z udzielaniem Konsultacji prowadzona jest dokumentacja medyczna Pacjenta.
 2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania Pacjentom, przedstawicielom ustawowym Pacjentów i osobom trzecim określają właściwe przepisy prawa.
 3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem wnioskodawcy (lub jego pełnomocnikowi), a w przypadkach określonych w przepisach prawa również na koszt wnioskodawcy.
 4. Dokumentacja medyczna związana z wykonaniem Konsultacji sporządzana jest w języku polskim.

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych wskazanych w kwestionariuszu zdrowotnym i formularzu kontaktowym jest dobrowolne. W przypadku niewypełnienia pól wymaganych do wykonywania Konsultacji, PS Medica może odmówić przeprowadzenia Konsultacji.
 2. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest:
  PS Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  numer KRS: 0001043962, REGON: 525690426, NIP: 9512571845
  dane kontaktowe: ul. Syta 114 Z /4, 02-987 Warszawa
  kontakt e-mail: rodo@doktoralicja.pl
  nr telefonu: 533 159 595
 3. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w ramach prowadzonej Dokumentacji medycznej na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w celu identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  3. art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu postawienia diagnozy.
 4. Odbiorcą danych osobowych Pacjentów mogą być:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  2. osoby i podmioty wskazane w art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
  3. współpracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  4. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  5. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
  6. podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione w ramach realizacji praw pacjenta;
   Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów przez te podmioty odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.
 5. Dane osobowe Pacjentów możemy udostępnić pomiotom leczniczym w tym laboratoriom medycznym, z którymi współpracujemy w celu np. wykonania badań lekarskich niezbędnych do wykonania diagnozy.
 6. Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 8. Pacjenci mają prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe, w tym wyniki badań nie podlegają profilowaniu.
 10. Wyniki badań, które Pacjenci załączają na wskazany przez nas serwer są szyfrowane w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi RODO.

 

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych należy kierować w formie pisemnej na adres: PS Medica Sp. z o.o. ul. Syta 114Z /4 kod pocztowy 02-987 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@terapiehormonalne.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Pacjenta, którego reklamacja dotyczy (imię i nazwisko, datę urodzenia lub nr PESEL, adres pocztowy lub elektroniczny, na jaki trafić ma odpowiedź, w korespondencji rekomendujemy umieszczenie adnotacji „reklamacja”), opis przedmiotu reklamacji i okoliczności jej złożenia (data, miejsce) oraz treść uwag przekazanych przez Pacjenta składającego skargę, dane osoby składającej reklamację, jeśli nie jest nią osoba, której reklamacja dotyczy.
 3. Odpowiedź na reklamację nie dotycząca spraw medycznych udzielana jest w terminie do 10 dni od dnia przyjęcia reklamacji, odpowiedź na reklamacje medyczne – w terminie do 30 dni od dnia doręczenia skargi.
 4. W przypadkach, gdy wyjaśnianie reklamacji lub podjęcie decyzji nie jest możliwe w powyższych terminach – udzielana jest odpowiedź zawierająca informacje o procesie wyjaśnień, dotychczasowych ustaleniach, jeśli takie są, oraz o przewidywanym trybie rozpatrzenia.

 

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

 1. Pacjent zobowiązuje się do udzielenia zgodnej z prawdą, pełnej i wszechstronnej informacji na temat stanu swojego zdrowia.
 2. Pacjent jest zobowiązany do:
  1. przekazywania prawdziwych i rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia;
  2. ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich wydawanych przez PS Medica;
  3. przestrzegania terminów wykonania Konsultacji;
  4. poinformowania o rezygnacji z Konsultacji niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszego Regulaminu;
  5. powstrzymania się od wszelkich działań utrudniających lub uniemożliwiających udzielenie Konsultacji.
 3. W czasie korzystania z Konsultacji Pacjent ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania,
  2. uzyskania wyczerpującej informacji o proponowanych usługach medycznych,
  3. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  4. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  5. odmówienia zgody na udzielenie określonych Konsultacji przed ich wykonaniem.

 

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Pacjent ma prawo odstąpić od umowy zawartej z PS Medica na odległość w terminie 14 dni bez podania żadnej przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy dotyczącej usług mija po upływie 14 dni od zawarcia z Pacjentem umowy, czyli od dnia zamówienia i zapłaty za Konsultacje, o ile Konsultacje się nie odbyła.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Pacjentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, jeżeli PS Medica nie wykonała jeszcze umówionej Konsultacji. Za wyraźną i uprzednią zgodą, oraz w sytuacji, gdy Pacjent został poinformowany przed rozpoczęciem takiej Konsultacji, że po jej wykonaniu Pacjent traci prawo do odstąpienia od umowy, i Pacjent przyjął to do wiadomości.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Pacjent musi poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane w formie pisma pocztą na adres wskazany we w lub e-mailem (skan podpisanego pisma) na adres biuro@terapiehormonalne.pl.

 

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PS Medica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, związane ze świadczonymi usługami medycznymi, powstałe z winy Pacjenta, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia prawdziwych informacji o stanie zdrowia Pacjenta, istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były jej znane, lub okoliczności, na które PS Medica nie ma wpływu, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania PS Medica.
 2. PS Medica nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, wynikłego z zatajenia przez Pacjenta ważnych informacji lub wskazania nieprawdziwych informacji o jego stanie zdrowia, bądź spowodowanego nieprzestrzeganiem przez Pacjenta planu terapii, zaleconej diety i innych zaleceń medycznych, a także w sytuacji, gdy po wizytach i zabiegach w PS Medica, Pacjent podda się zabiegom lub procedurom medycznym w innym ośrodku bez konsultacji z PS Medica.
 3. Wszelkie świadczenia zdrowotne udzielane przez PS Medica podlegają obowiązującym przepisom prawa polskiego.
 4. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do PS Medica powinny być składane drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@terapiehormonalne.pl lub na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub przesłane listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
 5. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane będą do Pacjenta na piśmie w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu kontaktowym.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)